Członkostwo Klubu

Generalnie wyróżniamy 2 rodaje członkostwa dla osób chcących popierać klub i być jego członkami:

  • członkostwo zwyczajne
  • członkostwo stowarzyszone

Członek stowarzyszony Klubu oznacza członka finansowego innego niż członek zwyczajny.

Członkostwo to jest również otwarte dla każdego, kto zgadza się ze statutem klubowym. Członek stowarzyszony jest uprawniony do korzystania z takich przywilejów klubowych, jakie zakłada statut, z wyjątkiem tego, że nie jest uprawniony do zabierania głosu oraz głosowania na Walnym Zebraniu Klubu, ani też nie może być wybierany na członka zarządu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych powinna wypełnić aplikację członkowską, podpisaną przez dwóch członków Klubu i złożyć w sekretariacie.

Pod pojęciem członek zwyczajny Klubu rozumie się pełnoletniego członka finansowego z wszelkimi uprawnieniami i obowiązkami ustanowionymi statutem Klubu. Członek zwyczajny klubu jest upoważniony do zabierania głosu i uczestniczenia w głosowaniach w czasie Walnych zebrań klubu, może być również wybierany na członka zarządu klubu jeśli spełni odpowiednie wymogi.

Członkostwo zwyczajne klubu jest otwarte dla każdego, kto zgadza się z jego statutem, oraz chce aktywnie i długotrwale realizować jego cele.

Członkiem zwyczajnym można zostać dopiero po  rocznej przynależności  jako członek stowarzyszony. Okres ten może być skrócony decyzją zarządu.

Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym klubu musi przedłożyć pisemną aplikację członkowską podpisaną przez dwoch innych członków klubu jako wprowadzający i popierający.

Formy aplikacji członkowskiej można otrzymać w sekretariacie klubowym lub w klubowym barze.

Tel do klubu (08) 9377 5711 lub e-mail: office@cracoviaclub.com.au

Decyzje o zaakceptowaniu lub odrzuceniu aplikacji o przyjęcie na członka Klubu wydaje zarząd Klubu na swoim miesięcznym zebraniu.

Detale dotyczące członkostwa klubu zawarte są w statucie klubowym.

Come Visit Us

Cracovia Club Inc.

375 Marshall Road
Bennett Springs 6063 WA
Australia

Opening Hours

Friday from 18.00 to 22.00
Saturday from 17.00 to 21.00
Sunday from 13.00 to 20.00